Logo Fietsen123

Nieuws

Acht van tien politieke partijen: aandacht voor fiets

maandag 31 mei, 2010

Op 9 juni zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Acht van de tien onderzochte partijen besteden aandacht aan de fiets. Twee laten het volledig afweten.

Goede aandacht

In positieve zin springen het CDA en  de ChristenUnie er uit. Maar ook GroenLinks, D66, SGP en PvdA besteden goede aandacht aan de fiets. Magerder is de aandacht van de SP en van de Partij voor de Dieren. VVD en PVV springen er negatief uit. In de programma's van deze partijen komt het woord fiets niet voor. In onderstaand overzicht, opgesteld door de Fietsersbond, vindt u de volledige teksten over fietsen in de programma's van de diverse partijen. Zodat u zelf kunt oordelen.

CDA

Het CDA wil een uitbreiding van het netwerk van (inter)regionale snelfietsroutes voor woon-werkverkeer. Het stimuleren van fietsen naar het werk vermindert de filedruk en draagt bovendien bij aan een schoner milieu. Bij de aanpak van het wegennet wordt rekening gehouden met directe verbindingswegen voor fietsers. Barrièrevorming door aanleg van nieuwe wegen wordt tegengegaan.

Fietsendiefstal wordt verder teruggedrongen. Er worden maatregelen genomen om fietsendiefstal tegen te gaan, zoals het invoeren van een verplicht framenummer bij nieuwe fietsen. Daarnaast worden aan alle politiekorpsen en handhavers scanners beschikbaar gesteld om gestolen fietsen op te sporen. De aangiftebereidheid van gestolen fietsen wordt vergroot en het gebruik van het fietsregister gestimuleerd.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil dat het netwerk van fietssnelwegen tussen woon- en werklocaties wordt uitgebreid. Er komen twintig nieuwe routes in de periode 2010-2014. Uiteindelijk moet dit leiden tot een samenhangend netwerk van doorgaande hoofdfietsroutes in het gehele land. De mogelijkheid van fietsparkeren bij voorzieningen en bedrijventerreinen wordt opgenomen in ruimtelijke ordeningsvoorschriften.

Bij stations komen voldoende en kwalitatief goede fietsparkeerplekken. Bewaakte stallingen zijn open tot de laatste trein. Er komt in samenwerking met gemeenten en provincies een programma om de 100.000 extra plaatsen te realiseren die nodig zijn tot 2020.

Fietsenstallingen zijn bij voorkeur gratis, met uitzondering van langdurige stalling; dit om te voorkomen dat achtergelaten weesfietsen de stallingen verstoppen. Financiering kan uit parkeeropbrengsten en een bijdrage van de vervoerders.

Het OV-fietssysteem wordt uitgebreid tot alle belangrijke vervoerknooppunten. Nederland zet zich in voor strengere Europese emissie- en geluidnormen voor brom- en snorfietsen.

GroenLinks

GroenLinks kiest voor een stad waar de fietser koning is en de voetganger keizer. Fietsen wordt krachtig gestimuleerd. Er komen meer stationsstallingen en ov-fietsen. Gemeenten en provincies moeten voldoen aan kwaliteitsnormen voor fietsvoorzieningen. Ze investeren in goede voorzieningen voor de fiets, zoals comfortabele, veilige en snelle fietsroutes. De subsidie die gemeenten van de rijksoverheid ontvangen voor fietsinfrastructuur wordt verhoogd.

Duurzaam vervoer van deur tot deur wordt mogelijk gemaakt door het meenemen van fiets of gehandicaptenvoertuig in de trein eenvoudiger en gratis te maken, juist ook tijdens de spits.

D66

D66 wil ruim baan voor de fiets. Het netwerk van fietsverbindingen moet worden verbeterd. Ook moeten er meer stallingvoorzieningen komen, in stadcentra, bij algemene voorzieningen en bij bedrijven.
D66 wil blijven investeren in de gouden combinatie fiets trein door het aantal fietsparkeerplekken bij stations verder uit te breiden (100.000 erbij in komende 10 jaar) en het succes hiervan te verbreden naar het regionaal openbaar vervoer.

D66 wil de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren door het stimuleren van inrichtingsmaatregelen en technische hulpmiddelen in vrachtauto's en personenauto's.

SGP

Volgens de SGP moeten gemeenten, provincies en waterschappen moeten gestimuleerd worden om aantrekkelijke fietspaden aan te leggen en te verbeteren. Dit geldt ook de faciliteiten voor elektrisch fietsen.
Verdere uitbreiding van het netwerk van regionale snelfietsroutes tussen woon- en werklocaties. Het gebrek aan (gratis) fietsstallingen moet worden weggewerkt.

Fietsen wordt een expliciet aandachtspunt in het gezondheidsbeleid. De verkeersveiligheid wordt vergroot door een steviger inzet op ontvlechting van fietsroutes en routes voor gemotoriseerd verkeer. Het vervoer per fiets wordt gestimuleerd door de aanleg van meer fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden.

PvdA

De PvdA wil het fietsgebruik stimuleren, omdat hiermee niet alleen de bereikbaarheid en het milieu wordt verbeterd, maar ook de gezondheid wordt bevorderd. Het aantal snelfietsroutes tussen woon- en werk- locaties en de stallingplekken bij treinstations worden sterk uitgebreid. De verkeersveiligheid van kwets- bare verkeersdeelnemers wordt bevorderd. Vernieuwend fietsbeleid in gemeenten en provincies wordt ondersteund.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat het vervoer per fiets wordt gestimuleerd door de aanleg van meer fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden. 

SP

De SP wil het gebruik van de fiets volop stimuleren. Er komen meer bewaakte gratis fietsenstallingen bij (bus)stations.

VVD

Niets over de fiets

PVV

Niets over de fiets

------------------
Foto: GroenLinks in Utrecht vroeg bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen speciale aandacht voor de fiets.


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Ouderen en fietsongevallen

Uit een studie die is gedaan naar de achtergronden van fietsongevallen waarbij ouderen zijn betrokken blijkt dat er nog veel te verbeteren is bij de fietsers zelf, de fiets en infrastructuu…

Nieuws

Fietsdeelsystemen in Duitsland

In Duitsland zijn er een aantal landelijke fietsdeelsystemen, die we hier zullen behandelen. Hoewel de naam van het fietsdeelsysteem per stad kan verschillen, is de werking in grote lijnen …

Nieuws

Meer fietsen dan inwoners in Nederland

Uit onderzoek van BOVAG blijkt dat Nederland vorig jaar naar schatting 22,7 miljoen fietsen telt. Dit is een stijging van 200.000 in 2014. Dit komt erop neer dat een Nederlander gemiddeld 1…

Nieuws

Draadloos laadstation voor elektrische fietsen

Studenten en onderzoekers van de TU Delft hebben het eerste draadloze laadstation voor elektrische fietsen ontwikkeld. Het laadstation is tot stand gekomen als afstudeerproject van meerdere…

Nieuws

Fietsen naar Santiago de Compostela: De aankomst

Wie vanaf de Monte del Gozo, de ‘berg der vreugde’ de stad Santiago de Compostela ziet liggen, heeft alle reden om opgelucht te zijn: de wekenlange trektocht zit er bijna op. Even later doe…